• Zakres działalności

  Zakres działalności

 • Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne

  Reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi na każdym etapie, sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego.

 • Nieruchomości

  Zapewniamy wszechstronną obsługę i doradztwo w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości.

  Reprezentujemy właścicieli lokali, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe przed organami administracji jak również w sprawach sądowych o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wyodrębnienie lokali, ustalenie sposobu użytkowania, rozliczanie nakładów i zysków z nieruchomości oraz wiele innych. Zapewniamy także wsparcie przy sprzedaży/kupnie nieruchomości, przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nieruchomości, sporządzamy umowy z najemcami, dostawcami mediów.

 • Prawo budowlane

  Świadczymy kompleksową obsługę kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji, doradzamy i reprezentujemy inwestorów publicznych/prywatnych, wykonawców, konsorcja wykonawców, przygotowujemy projekty umów o roboty budowlane.

  Prowadzimy negocjacje w sporach pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Zapewniamy również reprezentowanie uczestników procesu budowlanego przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich jego etapach w postępowaniach obejmujących szeroko rozumiane prawo budowlane.

 • Prawo handlowe, prawo spółek

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego.

  Doradzamy przy zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu a także restrukturyzacji czy likwidacji. Obsługujemy również organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy (organizowanie zgromadzeń, sporządzanie stosownych uchwał organów spółek oraz regulaminów organizacyjnych). Zapewniamy bieżącą obsługę prawną w zakresie doraźnych rozwiązań, tworzenia przepisów wewnętrznych.

 • Prawo transportowe

  Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa transportowego krajowego i międzynarodowego, logistyki, spedycji.

  Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych poprzez doradztwo, ocenę prawną aktów wewnętrznych, opiniowanie umów, weryfikację dokumentacji jak również zapewniamy reprezentowanie podmiotów w sporach na etapie postępowania przesądowego, sądowego jak również na etapie egzekucji.

 • Prawo pracy i kontrakty menedżerskie

  Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy. Zajmujemy się zarówno przygotowywaniem jak i opiniowaniem szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej, a w szczególności umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych.

  Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych w sprawach wynikających ze stosunku pracy, przykładowo w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenia pracownika do pracy, o odszkodowanie z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę, o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania i mobbingu. Zapewniamy wsparcie w negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, w przygotowywaniu kontraktów menedżerskich.

 • Prawo spółdzielcze

  Zapewniamy obsługę prawną spółdzielni w zakresie obsługi bieżącej działalności spółdzielni, obsługi prawnej walnych zgromadzeń, obsługi prawnej posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał.

 • Prawo gospodarcze

  Świadczymy usługi związane ze sporządzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów cywilnoprawnych, statutów, dokumentów oraz zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów w obrocie cywilnoprawnym.

  Świadczymy również usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji podmiotów w KRS oraz dokonywania wszelkich zmian wymagających zgłoszenia w KRS. Zapewniamy obsługę przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i w bieżącej działalności firm. Reprezentujemy podmioty na etapie postępowania przesądowego, sądowego jak również na etapie egzekucji należności od dłużników.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo, celem umówienia spotkania i przeanalizowania Państwa sprawy.